Cung Cấp Bò Giống Sinh Sản Cặp Mẹ Con 15.5tr 24-4/2018

bán cặp mẹ con lai sin giá 15,5 ngày 24-4-2018 Hôm nay ngày 24-4/18 trại hiện đang có 1 cặp mẹ con lai sin . bê con tốt sữa mãm mụi  giá bán là 15,5 tr đồng trong vòng 1 tuần lễ.